Použitie RTG spektrometra na analýzu síry

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko

Použitie RTG (röntgen fluorescenčná spektrometria) spektrometra na analýzu síry v procese kontroly a výroby palív a mazacích látok

Spaľovaním palív vyrobených z ropných produktov sa dostáva do ovzdušia SO , ktorý spôsobuje nežiadúce efekty v prírode. Z tohoto dôvodu výrobcovia palív musia  znižovať obsah S na požadovanú dostatočne nízku úroveň, aby splnili predpisy, ktoré túto oblasť kontrolujú.