Indukčne viazaná plazma s optickým emisným spektrometrom

Michal Lomen – SPECTRO APS, Martin, Slovensko

V tomto článku by som chcel ukázať analytické možnosti ICP OES (Inductive  Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry – indukčne viazaná plazma  s  optickým emisným spektrometrom) spektrometra v procese kontroly surovín a  výroby bionafty. Prístroje ICP OES sa používajú nielen na kontrolu surovín,  ktoré vstupujú do tohto výrobného procesu, ale následne na kontrolu hotového výrobku.